Kapitola 3.3 - Karina Hoření, Vojtěch Ripka

Celkové zhodnocení

Jak si vedla aplikace celkově? Z pohledu žáků byla srozumitelná pro valnou většinu (téměř 90 % označilo úkoly za srozumitelné či spíše) (viz obrázek 10 v kapitole 3.2 – Hlavní výsledky a jejich interpretace).

Jednotlivé aspekty aplikace učitelé posuzovali různě. Přesvědčení o využitelnosti aplikace ve školním prostředí a spokojenost s různorodostí způsobů práce s historickými prameny či atraktivitou pro žáky byly všeobecně vysoké. Naproti tomu kritičtěji byly hodnoceny technická provedení a nabídka obsahu cvičení. V případě technického provedení se jednalo o 10 spíše nespokojených učitelů a jednoho zcela nespokojeného, s nabídkou obsahu bylo spíše nespokojeno celkem 10 učitelů. Zatímco u technického řešení jsme se soustředili na konkrétní podněty, v případě nabídky je problém složitější a nepředpokládali jsme, že lze tak širokou a rozrůzněnou skupinu uspokojit omezeným počtem prototypů. Omezený výběr však umožnil detailnější analýzu jednotlivých cvičení, přičemž šíře nabídky nebyla primárním cílem této fáze vývoje aplikace.

Vypovídací hodnotu pro celkové hodnocení aplikace pak má sada otázek zaměřených na to, nakolik by učitel doporučil aplikaci kolegům či zda by se aplikace měla stát součástí jejich vlastního školního vzdělávacího programu. Ve všech těchto otázkách převažovalo jednoznačné přesvědčení o přínosnosti aplikace. Nejvíce pak v otázce, zda by aplikaci doporučili svým kolegům.

Souhrnné hodnocení užitečnosti jednotlivých cvičení vyznívá rovněž pozitivně, pohybuje se v intervalu 80 až 92 %.

Závěrečné rozhovory potvrdily, že aplikace úspěšně naplňuje cíle, jež si v rámci podpory historické gramotnosti stanovila. Učitelé se o těchto cílech vyjadřovali příznivě rovněž v dotazníku a jejich velká většina si vybavovala především situace, kdy se zapojili všichni žáci, podařilo se jim iniciovat debatu nebo další práci žáků. Ukazuje to, že aplikace naplňuje hlavní cíl, a to, že studenty motivuje k samostatné práci a analytickému myšlení a rovněž pomáhá ve třídě iniciovat debatu.

Učitelka, ZŠ, Praha: „Co byla úplně úžasná záležitost, já jsem tam to téma vzala během suplované hodiny, kdy jsme se mu věnovali detailně, důkladně, aniž by žáci cokoliv o tématu dopředu věděli. Zapojovali se mi, když to řeknu takhle, i ti spící žáci. Začali se hlásit, aktivně se zapojovat. Přemýšleli o tom problému. Je to velmi zaujalo. Co bylo úžasné, tak jsem další hodinu měla svou hodinu dějepisu, měli jsme psát test. Jako bonusovou otázku jsem dala, aby každý vysvětlil, co to Železná opona byla. Reakce byly z 90 procent výborné. Bylo úžasné, že díky aplikaci, kterou jsem testovala během suplované hodiny, i takoví žáci, kteří nejeví…  je to základní škola, není to výběrová skupina dětí, které normálně běžně spí při hodinách, tak se aktivně zapojili.”

<