Závěr - Jaroslav Najbert

Jak inovovat učebnice dějepisu pro 21. století?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ať už jste učitelé, studenti historie, tvůrci učebnic, pracovníci muzeí a archivů nebo vývojáři vzdělávacích aplikací, doufáme, že jste měli díky předložené publikaci možnost zvážit, nakolik moderní digitální technologie a nová média proměňují současnou historickou kulturu a proč pro školní výuku dějepisu představují tak zásadní výzvu.

Uplynulé dva roky projektu, na kterém se podílelo široké konsorcium partnerů, byly pro náš tým příležitostí, jak se s touto výzvou vypořádat. Poté, co jsme se pokusili s využitím domácích i zahraničních inspirací reflektovat proměnu cílů historického vzdělávání a podrobili srovnávací analýze tradiční výukové médium – dějepisné učebnice, rozhodli jsme se vývojem nové digitální aplikace přispět k inovaci dějepisné výuky na úrovni dovedností, jež utvářejí historickou gramotnost žáků.

Neznamená to, že bychom snad považovali „stará” papírová média, mezi která řadíme i současné dějepisné učebnice, za překonaná. Ve vzdělávání mají bezpochyby své nezastupitelné místo, ať už jako didaktická pomůcka nebo zajímavý historický pramen. Situace, kdy by se žáci ve všech typech škol vzdělávali pouze prostřednictvím online učebnic, navíc v horizontu blízkých let z mnoha důvodů patrně nenastane. Kulturní přerody, jak vyplývá i ze studia historie, obvykle probíhají velmi pozvolna a dostupnost technických řešení nemusí být ještě zárukou jejich smysluplného využití.

Domníváme se nicméně, že digitální technologie už takové využití ve vzdělávání v mnoha ohledech našly a mohou proto v současné době vhodně doplňovat a rozšiřovat papírový formát učebnic. Do jisté míry, jak ukázaly výsledky výzkumných šetření, která doprovázela testování prototypu aplikace historylab.cz, tak pomáhají v očích žáků i učitelů získat jednomu i druhému médiu nezbytnou legitimitu.

Data shromážděná při testování pak navíc svědčí o tom, že prostřednictvím aplikace lze získat cenné podklady pro lepší poznání toho, jak se v interakci s digitalizovanými prameny projevuje historické myšlení žáků. Využití aplikace tedy nabízí nejen metodické obohacení výuky, ale poskytuje učitelům i žákům rovněž přímou zpětnou vazbu. Ať už k průběhu učení nebo míře dosahování vzdělávacích cílů.

Pevně doufáme, že aplikace najde své uplatnění také mimo školu a podpoří rozvoj oborově didaktického výzkumu, stejně jako další diskuze o proměně dějepisu v 21. století.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

aplikace historylab.cz je Vám nyní plně k dispozici. Prosím, neváhejte a pomozte nám ji dále rozvíjet po technické i didaktické stránce. Za všechny podněty, komentáře i kritické připomínky budeme velmi vděčni.

Obr. 1. Aplikace historylab.cz obohacuje svou metodou využití historických pramenů vzdělávací semináře pro učitele. Má za sebou i první využití v práci muzejních výstav a projektů. Foto ze semináře Archiv a historický pramen ve výuce, 3. 11. 2017.

<