Kapitola 1 - Hana Havlůjová, Jaroslav Najbert, Andrea Průchová, Terezie Vávrová

Učebnice a historické vzdělávání pro 21. století

V úvodní kapitole rozebíráme teoretická východiska současného historického vzdělávání a uvažujeme o možnostech inovace výuky a učebnic dějepisu v České republice.

Českému čtenáři přibližujeme zahraniční historiografické a mediálně teoretické diskuze, které souvisejí s demokratizací historické a vizuální kultury a proměnou epistemologických rámců historické vědy a oborové didaktiky. Vycházíme přitom z předpokladu, že zahraniční inspirace v podobě empirických výzkumů i zkušeností se zaváděním inovací do vzdělávání mohou pomoci naplnit ideu současných rámcových vzdělávacích programů, orientovaných na rozvíjení žákovských kompetencí. Domníváme se, že zahraniční příklady mohou obohatit tuzemské úvahy o cílech historického vzdělávání a také o možnostech zapojení digitálních technologií do výuky i do didaktického výzkumu. Vybrané zahraniční teorie proto aplikujeme ve formě srovnávacího výzkumu dějepisných učebnic a nabízíme analýzu jejich potenciálu rozvíjet historické myšlení a vizuální gramotnost žáků.

<